Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.afrykanistyka.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Walidacja HTML/CSS
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
  • Brak nagłówka w aktualnościach przed linkami porcjującymi.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Wszystkie nagłówki na tle obrazka posiadają zbyt mały kontrast.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Strona ukrywa focus klawiatury
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Żadne menu nie jest zidentyfikowane. Żaden aktywny obszar nie jest opisany etykietą lub znacznikiem ARIA
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Odstępy w tekście
  • Strona zawiera treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Nadmiernie długa paginacja listy artykułów. Znaczenie linków paginacji nie jest określone dla programów odczytu ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.afrykanistyka.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Beata Wójtowicz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: b.wojtowicz@uw.edu.pl, telefon 22 552 05 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Porektorski - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Wejście do budynku

Budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarze i przejścia

Bardzo wąskie korytarze brak możliwości przejazdu wózka, czy swobodnego przechodzenia osoby o kulach. Schody są strome i wąskie. W budynku nie ma wind.

Procedury

Pomoc portiera przy wejściu do budynku. Brak możliwości wnoszenia osób na wózkach.

Dodatkowa pomoc

Można poprosić o pomoc portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.